Přidat k oblíbeným|  Dnes je Pátek 07. května 2021 
v-papir | home
Položek v košíku: 0 Za: 0,- Kč

V-PAPÍR Všeobecné obchodní podmínky

Obecná ustanovení:

1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy V-papír Děčín a odběratele při objednání a dodání zboží, při jeho úhradě a řešení případných reklamací obchodního zboží sortimentu firmy V-papír Děčín

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny odběratele firmy V-papír Děčín tj. pro fyzické a právnické osoby které vstoupily do obchodního vztahu s firmou V-papír prostřednictvím objednávky zboží .

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění v katalogu, resp. www. stránkách firmy V-papír Děčín.

4. Firma V-papír Děčín si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.

5. Další vztahy mezi firmou V-papír Děčín a odběratelem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku.

Objednávka zboží:

1. Objednávka může být firmě V-papír Děčín doručena :
 • písemnou formou (poštou, e-mailem, faxem)
 • objednávkou z internetového obchodu na adrese www.v-papir.cz


2. Objednávka odběratele musí obsahovat:
 • obchodní název firmy, případně jméno a příjmení, sídlo, bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu).
 • číslo položky objednávaného zboží podle katalogu a upřesnění jeho popisu
 • množství objednávaného zboží
 • adresu místa dodání zboží. V případě neuvedení této adresy bude za místo dodání považována adresa sídla firmy, resp. bydliště.
 • jméno zodpovědné osoby k převzetí zboží. Není-li tento údaj uveden, zboží může převzít kterákoliv osoba odběratele, která převzetí potvrdí svým podpisem a otiskem razítka zákazníka.


3. Nebude-li objednávka obsahovat předchozí náležitosti, je neúplná. Zájmem firmy V-papír Děčín je kontaktovat odběratele a získat úplné údaje.

4. Po doručení objednávky, resp. po jejím upřesnění, firma V-papír Děčín zahájí její kompletaci.

5. S případnými odchylkami od obsahu plnění, termínu dodání, apod. neprodleně obeznámí odběratele a dohodne podmínky plnění.. První objednávka odběratele musí obsahovat výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu a osvědčení o DIČ.

Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet firmy V-papír Děčín dle daňového dokladu, popř. hotovostní platbou při předání zboží. U nového . odběralete vyžaduje V-papír Děčín při prvních třech objednávkách platbu předem na účet firmy V-papír Děčín nebo v hotovosti. Splatnost kupní ceny je vždy uvedena na faktuře, která je vystavena firmou V-papír Děčín.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem prokazatelného připsání příslušné částky na účet firmy V-papír Děčín. Ten je vždy uved na daňovém dokladu. a doklad o platbě v hotovosti je považována účtenka za hotové – daňový doklad, příjmový doklad vystavený odběrateli firmou V-papír Děčín nebo výdajový pokladní doklad vystaven odběratelem, a převzetí částky je potvrzeno firmou V-papír Děčín.

3. Až do úplné úhrady kupní ceny odběratelem je dodané zboží stále ve vlastnictví firmy V-papír Děčín. Teprve po úplné úhradě přechází vlastnické právo z firmy V-papír Děčín na odběratele

4. Při trvajícím a opakovaném porušování platební kázně odběratelem má firma V-papír Děčín právo požadovat hotovostní úhradu za další dodávky zboží a další dodávky zboží jsou možné jen za předpokladu úplné úhrady všech předchozích dlužných částek.

Dodání zboží

1. Náklady spojené s dodáním zboží tj. poštovné a balné:
 
CENÍK PŘEPRAVNÉHO PPL
hmotnost balíku cena za balík v Kč s dph
2 kg 115,-
5 kg 133,-
10 kg 186,-
20 kg 226,-
31,5 kg 290,-
 
DOBĚREČNÉ PPL
+40,- Kč
 

Ceny uvedeny s 21 % DPH

Poštovné u euroclipů je individální (dle váhy a rozměrů, dále posíláme jako křehké) Při objednávce nad 5000,- bez dph poštovné ZDARMA2. Zboží je obvykle odběrateli dodáno do 1-5 pracovních dnů . Obsahuje-li objednávka zboží, které není uvedeno v katalogu, řídí se termín dodání specifickou dohodou dle charakteru zboží.

3. Zboží dodané firmou V-papír Děčín je specifikováno v přiložené faktuře. Odběratel je povinen zkontrolovat neporušenost přepravních obalů a fakturu potvrdit podpisem zodpovědné osoby. Podpisem a hůlkovým písmem jméno a otiskem razítka odběratele, jinak není možné zboží předat odběrateli.

4. V okamžiku převzetí zboží přechází na odběratele nebezpečí vzniku škody.

5. Odběrateli je firmou V-papír Děčín vystaven daňový doklad - faktura. Ta je předána společně se zbožím. Faktura obsahuje všechny potřebné náležitosti.

6. Případné chybné údaje na faktuře je odběratel oprávněn kontaktovat dodavatele písemně nebo telefonicky, kde uvede nesrovnalosti. Je-li tato reklamace oprávněná, firma V-papír Děčín vzniklý nedostatek obratem odstraní a novou fakturu dodá odběrateli. Nejedná-li se o nedostatek ve lhůtě splatnosti, firma V-papír Děčín trvá na původní lhůtě splatnosti.

Reklamace a záruční doba

1. Odběratel je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně nebo telefonicky ihned, . nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je odběratel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují

2. Na dodávané zboží je odběrateli poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.

3. Reklamační doba je 30 dní od přijetí reklamovaného zboží.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
 • neodborným použitím
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami
 • jinými vnějšími vlivy
 • Při neoprávněné reklamaci je firma V-papír Děčín oprávněna požadovat náhradu nákladů spojených s jejím vyřízením, zejména přepravních nákladů.
JSME OTEVŘENI
Pro maloobchodní i velkoobchodní prodej jsme opět OTEVŘENI....

Rozvoz po Děčíně ZDARMA
Po celém městě Děčíně při nákupu nad 1000,- kč Vám Vámi...

Naše firma jako spolehlivá..
..již několik let i s certifikátem:-)

V-papír na Facebooku
I my jsme se přidali na Facebook. Přidejte se k nám, podpořte...

Najdete nás na staronové adrese:
a to zpět v bývalém areálu ZZN. Kdo k nám chodil před vyhořením,...

v-papir
© 2008-2009 Dušan Vlčko, V-papír Děčín - velkoobchod, maloobchod s papírem |  Created by Masojidek.cz |  Valid XHTML & CSS.